• Afdrukken

Financierbare Kosten

Lijst van als redelijk verantwoord beschouwde financierbare kosten, zoals bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5 van het Reglement m.b.t. de subsidiering van studentactiviteiten.

Deze tekst is goedgekeurd door de vergadering van konventsvoorzitters en door het bestuurscollege bekrachtigd op zitting van 08/11/2012

Alles wat in functie staat tot het realiseren van activiteiten, (zie artikel 12 van het Reglement betreffende de Studentenverenigingen) komt in aanmerking voor subsidiering. Hieronder wordt verstaan:

 • secretariaatskosten, huur lokalen, uitrusting
 • verplaatsingskosten
 • voor leden: enkel transport met het openbaar vervoer of bussen (zie verder)
 • voor sprekers: bewijsmateriaal dient voorradig te zijn
 • publiciteitsmateriaal

De volgende elementen komen NIET in aanmerking voor subsidiering:

 • goederen met persoonlijke eindbestemming, met uitzondering van geschenken voor sprekers
 • persoonlijke eretekens
 • spijs en drank, met uitzondering van geschenken voor sprekers
 • de elemeten vermeld in voorgaande alinea wanneer het gaat om winstgevende activiteiten of wanneer er andere financiering is voorzien (tenzij die niet toereikend is)
 1. Uitgaven die nooit subsidieerbaar zijn
  Onverminderd de bepalingen in artikels 12 en 13 van het Reglement betreffende de Studentenverenigingen, zijn volgende uitgaven onder geen enkele voorwaarde subsidieerbaar:
  • stickers
  • fakkels
  • gezelschapsspelen
  • muziekinstrumenten
  • personenvervoer met uitzondering van bussen en openbaar vervoer
  • nationaal uitgegeven en/of verspreide tijdschriften, pamfletten, folders, affiches, ...
  • duurzame goederen die niet rechtstreeks ten goede komen van de doelgroep van de vereniging (bv. koffiezetapparaat, ijskast, radio, ... voor het comfort van het secretariaat van de vereniging). [Duurzame goederen die wel rechtstreeks ten goede komen van de doelgroep van de vereniging zijn beperkt subsidieerbaar met uitzondering van informaticamateriaal, dat steeds in aanmerking komt voor subsidiëring (zie ook 2.9.).]
 2. Uitgaven die beperkt subsidieerbaar zijn
  Onverminderd de bepalingen van het Reglement betreffende de Studentenverenigingen zijn volgende uitgaven beperkt subsidieerbaar:
  1. Pamfletten, folders, ...
   Onder pamfletten en folders wordt verstaan: een gekopieerd of gedrukt los blad, recto of recto-verso bedrukt; meerdere bladen samengevoegd; een drukwerk in twee of meerdere delen geplooid (folder). Zij moeten gratis verspreid worden en uitgegeven worden door de erkende studentenvereniging zelf (geen nationale uitgaven). Om de maximale subsidiebedragen te bepalen, wordt rekening gehouden met de afmetingen van het pamflet/folder, omgerekend naar een A4-formaat. Het maximumbedrag per blad recto en recto-verso wordt respectievelijk bepaald op 3 eurocent en 6 eurocent.
  2. Boekjes en tijdschriften
   Onder boekjes en tijdschriften wordt verstaan alle gekopieerde en gedrukte uitgaven van de vereniging die niet vallen onder punt 2.1. Deze uitgave moet onder een vaste naam verschijnen en elke jaargang en nummer vermelden. Een subsidieerbaar exemplaar moet minstens vier bladzijden A4-tekst bevatten. Maximaal één nummer per maand en één boekje per vereniging is subsidieerbaar. Het moet uitgegeven worden door de erkende studentenvereniging zelf (geen nationale uitgaven). Het maximumbedrag per blad recto en recto-verso wordt respectievelijk bepaald op 3 eurocent en 5 eurocent, verhoogd met 5 eurocent/boekje voor plooien en nieten en 3 eurocent/boekje voor de kaft (dikker en/of gekleurd papier).
  3. Affiches
   Onder affiches wordt verstaan elke aankondiging die als doel heeft d.m.v. aanplakking de doelgroep van de vereniging te bereiken. Voor A4-affiches wordt het maximumbedrag bepaald op 5 eurocent/blad. Voor A3-affiches wordt het maximumbedrag bepaald op 12 eurocent/blad. Voor affiches groter dan A3 wordt het maximumbedrag bepaald op 25 eurocent/blad voor copies en 50 eurocent/blad voor drukwerk. Er kunnen maximaal 500 exemplaren van eenzelfde affiche gesubsidieerd worden.
  4. Zalen en lokalen
   Het maximum subsidieerbaar bedrag per zaal bedraagt 250 euro of 50 eurocent/m². Deze criteria worden gehanteerd in het voordeel van de vereniging.
  5. Sprekers
   De maximale vergoeding voor alle sprekers samen, reiskosten inbegrepen, bedraagt 112.5 euro per maand in totaal. Dit bedrag is overdraagbaar naar volgende maanden tijdens hetzelfde academiejaar.
  6. Media
   Onder media worden alle gebruikelijke gehuurde audiovisuele media verstaan die voor een activiteit worden gebruikt (bv. video-projector, geluidsinstallatie, ...). Het maximum subsidieerbaar bedrag per activiteit bedraagt 125 euro (alle onderdelen + eventuele operator samen). Bij het gebruik van een radiowagen wordt uitsluitend de huur van de geluidsinstallatie gesubsidieerd.
  7. Abonnementen en lidgelden
   Elke erkende studentenvereniging kan per jaar maximum vijf abonnementen op voor de vereniging specifiek relevante tijdschriften indienen ter subsidiëring. Lidgelden van voor de vereniging specifiek relevante koepelverenigingen worden hierin meegerekend. Elk abonnement of lidgeld is subsidieerbaar voor maximum de helft van zijn prijs en voor een maximum van 75 euro per abonnement of lidgeld. Deze abonnementen moeten toekomen op het secretariaatsadres van de vereniging.
  8. Bussen en openbaar vervoer
   Uitgaven voor bussen en openbaar vervoer worden voor maximum 40 % van de totale deelnameprijs of voor maximum 3 eurocent per kilometer en per deelnemer gesubsidieerd. Dit criterium wordt gehanteerd in het voordeel van de vereniging.
  9. Duurzame goederen
   1. Duurzame goederen die niet rechtstreeks ten goede komen van de doelgroep van de vereniging (bv. koffiezetapparaat, ijskast, radio, ... voor het comfort van het secretariaat van de vereniging) zijn niet subsidieerbaar.
   2. Duurzame goederen die wel rechtstreeks ten goede komen van de doelgroep van de vereniging komen in aanmerking voor subsidiëring onder volgende voorwaarden:
    • Duurzame goederen met een waarde kleiner dan 125 euro komen steeds in aanmerking voor subsidiëring
    • Duurzame goederen met een waarde van minstens 125 euro komen slechts in aanmerking indien ze aangekocht worden op naam van de Dienst StudentenActiviteiten. Deze goederen blijven eigendom van de Dienst StudentenActiviteiten. De Dienst StudentenActiviteiten houdt een lijst bij van de aangekochte duurzame goederen. Zolang de betrokken vereniging erkend is, krijgt deze het exclusieve gebruik van de met subsidies aangekochte duurzame goederen. Bij stopzetting en/of uitsluiting van de vereniging moeten deze terugbezorgd worden aan de Dienst StudentenActiviteiten.
    • Informaticamateriaal komt steeds in aanmerking voor subsidiëring op voorwaarde dat het aangekocht wordt op naam van de Dienst StudentenActiviteiten. Deze goederen blijven eigendom van de Dienst StudentenActiviteiten en worden opgenomen in bovengenoemde lijst van aangekochte duurzame goederen. Zolang de betrokken vereniging erkend is, krijgt deze het exclusieve gebruik van het aangekochte informaticamateriaal. Bij stopzetting en/of uitsluiting van de vereniging moet dit terugbezorgd worden aan de Dienst StudentenActiviteiten.
    • Duurzame goederen die niet meer gebruikt (kunnen) worden door de betrokken vereniging, worden door de Dienst StudentenActiviteiten verkocht ten voordele van de betrokken studentenvereniging, tenzij in geval van stopzetting en/of uitsluiting van de vereniging in welk geval de goederen ingevolge artikel 9, lid 2 moeten worden terugbezorgd aan de Dienst studentactiviteiten.
  10. Sportartikelen
   Sportartikelen kunnen voor een maximum van 75 euro per jaar gesubsidieerd worden. Dit budget is overdraagbaar naar volgende jaren, zodat eventueel grotere sportartikelen kunnen gesubsidieerd worden (bv. een ping-pongtafel per 3 à 4 jaar).
  11. Tenten
   De huur van tenten is voor 40% subsidieerbaar.